ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • กองคลัง
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับหน่วยงาน) ประจำปี 2566
 • บุคคลต้นแบบกองคลัง (Role Model) ประจำรอบ 6 เดือน (ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567)
 • แบบฟอร์มการยื่นความประสงค์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ
 • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีใช้งบประมาณปี 66 ไปพลางก่อน
 • นโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 • นโยบายผู้อำนวยการกองคลัง

  บริการกองคลัง

  ระบบจองรถ/จองห้องประชุม
  ระบบสารสนเทศด้านการเงินบัญชี การคลัง และการพัสดุ
  ระบบใบแจ้งเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ
  ระบบบำเหน็จบำนาญ
  ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  ผลประกวดราคา/สอบราคา
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้อำนวยการกองคลัง

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • No Gift Policy
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับหน่วยงาน) ประจำปี 2566
  • บุคคลต้นแบบกองคลัง (Role Model) ประจำรอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)
  • เชิญชวนออกกำลังกาย ทุกวันพุธ
  • ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  • นโยบาย HOPE วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
  • No Gift Policy

  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

  • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ระดับหน่วยงาน) ประจำปี 2566

  • บุคคลต้นแบบกองคลัง (Role Model) ประจำรอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 - มี.ค. 67)

  • เชิญชวนออกกำลังกาย ทุกวันพุธ

  • ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

  • นโยบาย HOPE วัฒนธรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมบัญชีกลาง

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook กองคลัง
  facebook ส่งเสริมสหกรณ์
  Entry Thailand

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์

  Copyright © 2022 Finance Division of CPD

  ภาพและวิดีโอจากเว็บไซต์ freepik.com , pixabay.com , flaticon.com , canva.com , pinterest.com , pngtree.com , pexels.com , 
  icon-icons.com

  BACK TO TOP